Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

Prywatność Użytkowników korzystających ze strony https://grammar-rhymes.com/ (dalej: „Strona”), jest dla nas bardzo ważna, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejszy dokument opisuje sposoby przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Strony, jak również określa Zasady Dotyczące Cookies.

Niniejsza Polityka Prywatności i Zasady Dotyczące Cookies powiązane są z „Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony”, również dostępnym na stronie https://grammar-rhymes.com/ (dalej: „Regulamin”).

 

II. DEFINICJE

 II.1.    W przypadku, gdy w niniejszym dokumencie używane będą następujące pojęcia pisane wielką literą, będą miały one znaczenie przypisane im poniżej, chyba że z danego postanowienia będzie wynikało, co innego. Inne pojęcia pisane wielką literą, odrębnie niezdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności, będą miały takie same znaczenie, jak przypisane im w Regulaminie:

 II.2.  Administrator – ES EDUCATION BOCHIŃSKA I WSPÓLNICY Spółka komandytowa, zwana dalej również „Early Stage”, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000883647, ul. Plac Thomasa Woodrowa Wilsona 4 /15, 01 – 626 Warszawa, NIP: 5252852107, REGON: 38822625500000, adres e-mail: sklep@earlystage.pl. Early Stage przetwarza Dane osobowe Użytkownika co do zasady jako administrator Danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia, natomiast może się zdarzyć, że w zakresie niektórych funkcjonalności i usług dostępnych na Stronie Early Stage przetwarza Dane osobowe jako podmiot przetwarzający (procesor) w rozumieniu Rozporządzenia. W przypadkach, gdy Early Stage działa jako procesor, w niniejszej Polityce Prywatności oraz przy opisie danych funkcjonalności i usług wskazany jest odrębny administrator danych;

 II.3.   Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, w tym IP urządzenia, wersja przeglądarki z jakiej Użytkownik korzystał, system operacyjny oraz typ/nazwa urządzenia Użytkownika, inne informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

II.4.  Polityka prywatności – niniejszy dokument dotyczący prywatności i plików cookies;

II.5.  Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

II.6.    Strona – strona internetowa przeznaczona dla Użytkowników, prowadzona przez Administratora pod adresem https://grammar-rhymes.com/, na której m.in. następuje udostępnianie Użytkownikom Treści i funkcjonalności oraz usług o różnym charakterze. Strona ma charakter publiczny i jest przeznaczona dla Użytkowników.

II.7.  Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Stronę i korzystająca z usług oraz funkcjonalności Strony. Korzystanie z w/w usług oraz funkcjonalności możliwe jest albo przez każdego Użytkownika odwiedzającego Stronę.

 

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

III.1.   Administrator zbiera i przetwarza Dane osobowe Użytkowników w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora na różnych podstawach i w różnych celach, w zależności od tego z jakich funkcjonalności lub usług Strony Użytkownik korzysta. Poniżej znajduje się opis tych celów i podstaw prawnych przetwarzania danych.

Administrator zapewnia w szczególności: (i) przejrzystość przetwarzania Danych osobowych, (ii) przekazuje Użytkownikom w odpowiednim czasie informacje na temat przetwarzania ich Danych osobowych, w tym poprzez odesłanie do niniejszej Polityki Prywatności oraz (iii) przetwarza Dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do określonego celu i przez niezbędny okres.

Aktywność Użytkownika na Stronie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (programie komputerowym, w którym zapisuje się informacje o zdarzeniach i działaniach systemu informatycznego, za pośrednictwem którego Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną) i przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez Administratora, w celach: technicznych, administracyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania systemu informatycznego, remarketingu, analitycznych czy statystycznych.

 

 III.2.   Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, przeglądających Treści na Stronie:

III.2.a.   Dane osobowe, które są przetwarzane to w szczególności adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

III.2.b.   Dane osobowe są przetwarzane: (i) w celu wykonania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie udostępniania Użytkownikom Treści gromadzonych na Stronie oraz (ii) w celach analitycznych i statystycznych.

III.2.c.  Dane osobowe są przetwarzane: w przypadku pkt (i) powyżej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; w przypadku pkt (ii) powyżej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług za pośrednictwem Strony.

III.2.d.  Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ale jest warunkiem zawarcia Umowy o Świadczenie Usług; brak podania Danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy pomiędzy Early Stage a Użytkownikiem.

 

III.3. Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników celem umożliwienia dokonania zakup Produktu:

III.3.a. Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w szczególności imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii. Klient celem zakupu Produktu może podać w/w dane wymagane celem uzyskania dostępu do funkcjonalności; Dane osobowe podane w trakcie zakupu są niezbędne do korzystania z Treści i/lub dostępu do Profilu i są przetwarzane przez Administratora.

III.3.b. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie udostępniania Użytkownikom określonych Treści.

III.3.c. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

III.3.d.  Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ale jest warunkiem zawarcia Umowy o Świadczenie Usług.  

 

III.4. Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników celem przekierowania Użytkownika na inne strony www

III.4.a. Dane osobowe, które mogą być przetwarzane to w szczególności adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii i przetwarzane przez Administratora jedynie do momentu przejścia Użytkownika na inną stronę www. Zasady funkcjonowania oraz zasady dotyczące przetwarzania Danych osobowych na w/w stronach www opisane są w dokumentach dostępnych na tych stronach, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, chyba że są zarządzane przez samego Administratora.

III.4.b. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie udostępniania Użytkownikom Treści gromadzonych na Stronie.

III.4.c.  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

III.4.d. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ale jest warunkiem zawarcia Umowy o Świadczenie Usług; brak podania Danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy pomiędzy Early Stage, a Użytkownikiem.

 

III.5. Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników w celach przekazywania Użytkownikom informacji dot. Administratora lub innych informacji, które Administrator może przekazywać Użytkownikom na podstawie posiadanych upoważnień (np. w zakresie marketingu):

III.5.a. Działania, w tym marketingowe, jakie może podejmować Administrator mogą obejmować:

(i)      reklamę kontekstową (wyświetlanie treści marketingowych, które nie są dostosowane do preferencji Użytkownika) i w związku z tym Administrator może przetwarzać Dane osobowe Użytkownika w tym celu marketingowym i na podstawie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest promowania usług i towarów Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

(ii)     reklamę behawioralną (wyświetlanie Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom) i w związku z tym Administrator może przetwarzać Dane osobowe Użytkownika (w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii) dla celów marketingowych; obejmuje to również profilowanie.  Użytkowników. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (promowania usług i towarów Administratora), pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies w tym celu;

(iii)   kierowanie do Użytkowników, którzy w tym celu podali swój adres e-mail, e-mailowych powiadomień o ofertach lub treściach, w tym na zasadach określonych w Regulaminie, które to informacje lub treści mogą zawierać informacje handlowe (usługa newslettera) i w związku z tym Administrator może przetwarzać Dane osobowe Użytkownika (adres e-mail Użytkownika) w następujących celach i na podstawie:

–         świadczenia usługi wysyłki newslettera, gdyż jest to niezbędne do wykonania Umowy o Świadczeniu Usług drogą elektroniczną (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

–         kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest promowania usług i towarów Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) lub w granicach udzielonej przez Użytkownika odrębnej zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

–         w celach analitycznych i statystycznych (analiz aktywności Użytkowników na Stronie) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dążenie do poprawy funkcjonalności i usług dostępnych oraz świadczonych za pośrednictwem Strony (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

–          innego rodzaju działania związane z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe) w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest promowania usług i towarów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) lub w granicach udzielonej przez Użytkownika odrębnej zgody (marketing bezpośredni, podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

III.5.b. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usługi newslettera lub wysyłania innej komunikacji Użytkownikowi.

 

 III.6. Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników, gdy Użytkownik pozostawia swoje dane w mediach społecznościowych, w których Administrator posiada swoje publiczne profile (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok)

III.6.a. Dane osobowe są dostarczane bezpośrednio przez Użytkownika, który odwiedza publiczne profile Early Stage w mediach społecznościowych i typowo informacje te obejmują różnego rodzaju komentarze czy identyfikator internetowy, taki jak adres IP.

III.6.b.  Dane osobowe są przetwarzane w celu statystycznym, analitycznym, wspierania prowadzenia danego profilu przez Administratora, ale również umożliwienia Użytkownikowi aktywnego korzystania z takiego profilu. 

III.6.c.  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na wspieraniu działalności gospodarczej Administratora, jego marki, w tym w zakresie promocji produktów i usług Administratora. Dane mogą być też przetwarzane w celu badania satysfakcji Użytkowników i określania jakości usług Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

III.6.d. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, nie jest też warunkiem zawarcia umowy, ale brak podania Danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności dostępnych na profilach Administratora w mediach społecznościowych.

III.6.e. Użytkownicy mogą uzyskać dalsze informacje na temat przetwarzania Danych osobowych na profilach Administratora w poszczególnych mediach społecznościowych. Informacje zawarte w niniejszym pkt III.6. nie dotyczą przetwarzania Danych osobowych przez administratorów w/w serwisów (mediów społecznościowych) – dane na ten temat Użytkownik może znaleźć w dokumentach dotyczących prywatności udostępnianych przez te podmioty w tych serwisach.

III.6.f.  Facebook Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i Facebook Limited z siedzibą w Irlandii lub YouTube LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą Irlandii, TikTok Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych mogą przekazywać Dane osobowe do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone). Przekazanie takie jest możliwe, gdyż w/w odbiorcy danych powołują się w swoich politykach prywatności lub innych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych na standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Informacje o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych na w/w portalach znajdują się w dostępnych na ich stronach www dokumentach związanych z ochroną danych osobowych.

 

III.7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika korzystających z opcji wtyczek portali społecznościowych zamieszczonych na Stronie (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn)

III.7.a. Dane osobowe są dostarczane bezpośrednio przez Użytkownika, który korzysta z opcji wtyczek portali społecznościowych i typowo informacje te obejmują identyfikator internetowy, taki jak adres IP oraz identyfikator przeglądarki Użytkownika.

III.7.b. Dane osobowe są przetwarzane w celu statystycznym, analitycznym, wspierania prowadzenia Strony, promocji Early Stage, ale również umożliwienia Użytkownikowi aktywnego korzystania ze Strony.

III.7.c. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na wspieraniu działalności gospodarczej Early Stage w tym w zakresie promocji.

III.7.d. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, nie jest też warunkiem zawarcia umowy, ale brak podania Danych osobowych uniemożliwia korzystanie z funkcjonalności opcji wtyczek społecznościowych.

III.7.e. Informacje zawarte w niniejszym pkt III.7. nie dotyczą przetwarzania Danych osobowych przez administratorów w/w serwisów (mediów społecznościowych); dane na ten temat Użytkownik może znaleźć w dokumentach dotyczących prywatności udostępnianych przez te podmioty w tych serwisach. Administrator zaleca zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności takich witryn przed przystąpieniem do ich użytkowania. Administrator udostępniając opcję wtyczek portali społecznościowych ogranicza się jedynie do czynności (operacji) zbierania danych osobowych oraz ich ujawniania poprzez transmisję do właściciela danego portalu społecznościowego. Zatem jedynie w zakresie zbierania i transmisji danych do danego portalu społecznościowego Early Stage występuje jako Administrator Danych osobowych i w tych granicach Użytkownik może w stosunku do Early Stage realizować swoje uprawnienia opisane w pkt. VI niniejszej Polityki Prywatności.

III.7.f.  Facebook Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i Facebook Limited z siedzibą w Irlandii lub YouTube LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych albo LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii mogą przekazywać Dane osobowe do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone). Przekazanie takie jest możliwe, gdyż w/w odbiorcy danych powołują się w swoich politykach prywatności lub innych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych na standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Informacje o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych na w/w portalach znajdują się w dostępnych na ich stronach www dokumentach związanych z ochroną danych osobowych.

 

III.8. Przetwarzanie danych Użytkownika, który kontaktuje się z Administratorem, w szczególności za pośrednictwem e-maila lub poczty tradycyjnej lub telefonicznie w innych sprawach, niż korzystanie ze Strony

III.8.a. Dane osobowe są co do zasady dostarczane przez Użytkownika w sposób bezpośredni i typowo informacje te obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, pozostałe dane teleadresowe, inne dane podane przez Użytkownika, przy czym w przypadku kontaktu telefonicznego Administrator automatycznie pozyskuje również numer telefonu, z którego wykonywane jest połączenie.  

III.8.b. Dane osobowe zawarte w korespondencji skierowanej przez Użytkownika do Administratora są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja/komunikacja.

III.8.c.  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą. Dane mogą być też przetwarzane w oparciu o podstawy wskazane w innych punktach niniejszego paragrafu, jeśli Użytkownik kontaktuje się z Administratorem w sprawach w nich opisanych.

III.8.d. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, nie jest też warunkiem zawarcia umowy, ale brak podania Danych osobowych uniemożliwia kontakt z Administratorem lub odpowiedź Administratora na korespondencję skierowaną przez Użytkownika.

 

III.9. Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników na innych podstawach: Administrator może przetwarzać Dane osobowe Użytkowników na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w każdym razie w zakresie, w celach, na zasadach i przez okres w niej określonych.

III.10.   W każdej z sytuacji przetwarzania Danych osobowych opisanych w niniejszym paragrafie, Administrator może przetwarzać dodatkowo Dane osobowe w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

 

IV. PLIKI COOKIES

 IV.1.   Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na Stronie i dokonywanych przez niego czynności. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej.

 Pliki cookies wykorzystywane są na Stronie w celu:

IV.2.  W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:

IV.3.  Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Zgoda nie jest wymagana jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies lub wycofać swoją zgodę w tym zakresie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):

  1. a) Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

  1. b) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  2. c) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  3. d) Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  4. e) Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-G

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów, w tym Google Analytics.

 

 V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 V.1.    Okres przetwarzania Danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi za pośrednictwem Strony, jak również od celu przetwarzania tych Danych. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, do czasu wycofania wyrażonej zgody (jeśli przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody) lub przez okres w tej zgodzie określony lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych (w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz marketing bezpośredni).

Okres przetwarzania Danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Powyższe, jak również postanowienia pkt VI i VII poniżej, dotyczy przetwarzania Danych osobowych przez Administratora działającego jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia.  

 

VI. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA 

VI.1.   Użytkownik ma prawo:

  1. a)   w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. b)   żądania od Administratora dostępu do podanych Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
  3. c)   wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI.2.  Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

 

VII.3. Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: d.osobowe@earlystage.pl lub w inny wybrany przez Użytkownika sposób.

 

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH

VII.1.  W związku z realizacją usług świadczonych za pośrednictwem Strony, Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej, zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator informuje również, że dane osobowe mogą być przetwarzane przy pomocy usług podmiotów trzecich (procesorów) wraz z przekazywaniem tych Danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazanie takie jest realizowane, jeśli procesor powołuje się w swoich politykach prywatności lub innych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych na wynikające z Rozporządzenia podstawy, w szczególności standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, czy stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

 

Administrator wymaga od tych podmiotów będących procesorami Danych osobowych zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty.

 

VII.2. Administrator ma prawo ujawnienia określonych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, zawsze działając zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

VII.3. W przypadku uzyskania stosownej zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

 

VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

VIII.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny.  Dostęp do Danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na cel przetwarzania i ze względu na wykonywane przez nie zadania. Wszystkie operacje na Danych osobowych są odpowiednio rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnione osoby.

 

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 IX.1.  Każdy Użytkownik może skontaktować się Administratorem korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek/zapytanie/żądanie, a w przypadku wniosków/zapytań/żądań skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

 

IX.2.  Administrator będzie dokonywał bieżących przeglądów niniejszej Polityki prywatności i w razie potrzeby ją modyfikował i aktualizował.