Regulamin Sklepu Internetowego Grammar Rhymes

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze strony https://grammar-rhymes.com/, w tym zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę na tej stronie.

Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

 

§1 DEFINICJE

 1.               Regulamin – niniejszy regulamin, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.grammar-rhymes.com;
 2.               Sklep – sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://grammar-rhymes.com/;
 3.       Strona – strona internetowa przeznaczona dla Użytkowników, prowadzona przez Usługodawcę pod adresem https://grammar-rhymes.com/, na której m.in. następuje udostępnianie Użytkownikom Treści i funkcjonalności o różnym charakterze. Strona ma charakter publiczny i jest przeznaczona dla Użytkowników, przy czym w zakresie niektórych funkcjonalności i usług oferowanych za pośrednictwem Strony wymagane jest posiadane przez Użytkowników określonych uprawnień dostępowych;
 4.       Sprzedawca – ES EDUCATION BOCHIŃSKA I WSPÓLNICY Spółka komandytowa, zwana dalej również „Early Stage”, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000883647, ul. Plac Thomasa Woodrowa Wilsona 4 /15, 01 – 626 Warszawa, NIP: 5252852107, REGON: 388226255, adres e-mail: sklep@earlystage.pl;
 5.       Czas realizacji zamówienia – czas w jakim Early Stage dokona skompletowania i wysłania zamówienia;
 6.       Umowa – umowa zawarta na odległość, umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 7.       Cena – cena Produktów;
 8.       Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Stronę i korzystająca z usług oraz funkcjonalności Strony, zawierająca z Usługodawcą Umowę o Świadczenie Usług. Korzystanie z w/w usług oraz funkcjonalności możliwe jest przez każdego Użytkownika odwiedzającego Stronę;
 9.       Produkt – podręcznik dla nauczyciela, podręcznik dla ucznia, płyta, kody aktywacyjne, oraz pozostałe rzeczy oferowane przez Sprzedawcę Użytkownikowi;
 10.     Dane – dane niezbędne do podania przez Użytkownika w celu finalizacji zamówienia wybranych Produktów na Stronie.

 

§ 2 KORZYSTANIE ZE STRONY

 1.       Korzystanie z Strony wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

Spełnianie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych określonych powyżej, jest warunkiem korzystania z usług i funkcjonalności opisanych w Regulaminie.

 1.       Korzystanie z usług i funkcjonalności Strony, w tym szczegółowo opisanych w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem Umowy.
 2.       Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
 3.       Przesyłanie danych przez Użytkownika zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a Stroną w sposób zaszyfrowany.

 

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.       Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony www Sklepu, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na Stronie www Sklepu w celach prezentacji Produktów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich nie może następować bez zgody Sprzedawcy.
 2.       Dokonując zakupu na stronie Sklepu Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich Danych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.

 

§ 4 RODZAJE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SKLEPU I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1.       Informacje zawarte na Stronie nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku KC, lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 KC. Użytkownik zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości email.
 2.       Jeżeli Produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny  Użytkownik zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.
 3.       W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:

 

      4.  Dokonanie zakupu Produktu wymaga jedynie wypełnienia formularza zamówienia.

Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w razie wątpliwości co do poprawności danych wskazanych przez Klienta w formularzu zamówienia.

 1.       Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi informacje:
 1.       Sklep zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
 2.       Ceny podane na Stronie Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3.       Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy.
 4.       Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka uwzględnia koszty Produktu i przesyłki.
 5.     Płatność w Sklepie następuje za pośrednictwem usługi imoje świadczonej przez ING Bank Śląski SA. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34. Użytkownik dokona płatności poprzez przekierowanie na stronę  administrowaną przez Dotpay, zgodnie z zasadami opisanymi na tej stronie.
 6.     Użytkownik dokona zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Dotpay umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 7.     Produkt zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu.
 8.     Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sklep wpływu środków na rachunek bankowy i przesłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 9.     Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Dane administrowane są przez DHL, zgodnie z zasadami opisanymi na stronie. Wysyłka realizowana jest na terenie RP.
 10.     O wysyłaniu Produktu Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową. W przypadku wysłania przesyłki za pomocą firmy kurierskiej DHL Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki. Przesyłkę można zlokalizować pod następującym adresem: www.dhl.pl
 11.     Wraz z Produktem wysyłane są Faktura/ Paragon stanowiące potwierdzenie zakupu. Każdy dokonujący zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 12.     Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz formularz odstąpienia od umowy, stanowiące Załącznik nr 1  i 2 do niniejszego Regulaminu dostępne są do pobrania na stronie www Sklepu.
 13.     Czas realizacji zamówienia jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki i doręczenia jej do Użytkownika.
 14.     Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych Produktach, usługach lub promocjach Sklepu oraz promujących Produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1.       Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Użytkownik, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość; poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie rzeczy.
 2.       Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres: sklep@earlystage.pl. Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3.       Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 

 

        4.W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Produkt na adres: Oksywska 23, 01-694 Warszawa, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Odsyłany Produkt należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

       5. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu Produktu pokrywa Użytkownik.

       6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownikowi zwracana jest wartość zamówienia. Sklep nie zwraca kosztu dostarczenia rzeczy.

       7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwróci Użytkownikowi wartość zamówienia nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Produktu.

       8. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

       9. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania.

     10. Wykorzystanie kodów aktywacyjnych do platformy Grammar Rhymes oraz do Aplikacji jest równoznaczne z użytkowaniem Produktu.

 

§6 REKLAMACJE

 1.       W zakresie reklamacji Użytkownik będący konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2.       Sklep jest odpowiedzialny względem Użytkownika z tytułu rękojmi, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową.
 3.       Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres: sklep@earlystage.pl lub listem poleconym na adres: ul. Oksywska 23, 01-694 Warszawa.
 4.       Wnosząc reklamację, konieczne jest podanie: imienia i nazwiska Użytkownika, daty transakcji, numeru zamówienia, adresu, przedmiotu i przyczyny reklamacji oraz danych kontaktowych.
 5.       Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6.       Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia Sklepu w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Użytkownika.
 7.       Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 8.       W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła Użytkownikowi Produkt wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego Produktu nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Użytkownika alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny Produktu.

 

§7  POSTANOWIENIA KOŃCOWE I OPIS MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1.       Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika, będącego osobą fizyczną przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3.       Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego osobą fizyczną z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Użytkownik może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

§8 ZMIANY REGULAMINU

 1.       Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

–     decyzji właściwego w zakresie działalności Usługodawcy organu administracji publicznej wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, lub

–     orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług;