Regulamin Sklepu Internetowego Grammar Rhymes

Early Stage Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Oksywska 23, 01-694 Warszawa
NIP 521-365-50-87, REGON 146799889
KRS: 0000471884

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.grammar-rhymes.com zwanego dalej „Sklepem”.

2. Sklep internetowy działający pod adresem www.grammar-rhymes.com prowadzony jest przez Early Stage Sp. z o.o., NIP 521-365-50-87, REGON 146799889, zwanej dalej “Sprzedawcą”.

3. Adres Sklepu i dane kontaktowe:
adres internetowy www.grammar-rhymes.com;
e-mail – sklep@earlystage.pl;
adres korespondencyjny – ul. Oksywska 23, 01-694 Warszawa.4.

Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

6. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony www Sklepu, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na Stronie www Sklepu w celach prezentacji Produktów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich nie może następować bez zgody Sprzedawcy.

7. Dokonując zakupu na stronie www.grammar-rhymes.com Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.

8. Pod pojęciem “Produkt” należy rozumieć: podręcznik dla nauczyciela, podręcznik dla ucznia, płytę, kody aktywacyjne, oraz pozostałe rzeczy oferowane przez Sprzedawcę Klientowi.

§ 2 Rodzaje i zakres działalności Sklepu oraz realizacja zamówień

1. Informacje podane na stronie www Sklepu, w tym informacje o prezentowanych Produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Dokonanie zakupu Produktu wymaga jedynie wypełnienia formularza zamówienia.

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
a) dodać Produkt do koszyka
b) wybrać rodzaj dostawy
c) dokonać płatności
d) Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z Regulaminem sklepu, poprzez kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.
e) potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane jest automatycznie na adres poczty elektronicznej Klienta.

Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w razie wątpliwości co do poprawności danych wskazanych przez Klienta w formularzu zamówienia.

4. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi informacje:
a) opisu Produktu;
b) łączną cenę zamówionych Produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy
c) dotyczące sposobu i terminu zapłaty
d) dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

5. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.

6. Ceny podane na stronie www Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy.

7. Warunki i sposoby dostawy znajdują się z zakładce „ FAQ”.

8. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka uwzględnia koszty Produktu i przesyłki.

9. Płatność w Sklepie następuje za pośrednictwem spółki Dotpay z siedzibą w Krakowie ul. Wielicka 72. Klient dokona zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Dotpay umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

10. Produkt zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu.

11. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sklep wpływu środków na rachunek bankowy i przesłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji

12. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost. Wysyłka realizowana jest na terenie RP.

13. O wysyłaniu Prduktu Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. W przypadku wysłania przesyłki za pomocą firmy kurierskiej Inpost Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki. Przesyłkę można zlokalizować pod następującym adresem: www.inpost.pl

14. Wraz z Produktem wysyłane są Faktura/ Paragon stanowiące potwierdzenie zakupu. Każdy dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

15. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz formularz odstąpienia od umowy, stanowiące Załącznik nr 1  i 2 do niniejszego Regulaminu dostępne są do pobrania na stronie www Sklepu.

16. Czas realizacji zamówienia jest podawany przy każdej pozycji. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki i doręczenia jej do Klienta. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia

17. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych Produktach, usługach lub promocjach Sklepu oraz promujących Produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 3 Polityka prywatności

1. Administratorem Danych Osobowych jest firma Early Stage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Oksywska 23, 01-694 Warszawa, NIP 521-365-50-87, REGON 146799889.

2. Dane osobowe są przetwarzana na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. W tym zakresie podanie danych jest zarówno wymogiem ustawowym, na podstawie którego powstają zobowiązania publicznoprawne, do wykonania których konieczne jest przetwarzanie danych), jak i umownym, a ich niepodanie uniemożliwiłoby zawarcie oraz wykonanie umowy. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez okres obowiązywania w/w umowy oraz w każdym przypadku do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, chyba że przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny.

3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
a) zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Produktu,
b) doręczenia Klientowi Produktu, na który Klient złożył zamówienie,
c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży Produktu,
d) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
e) przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

4. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

5. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

6. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej między Sklepem a Klientem.

7. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

8. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies.

9. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem, z zastrzeżeniem par. 4 ust. 5.

10. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży wraz ze specyfikacją Zamówienia oraz dowodem zakupu.
b) Treści, o których mowa powyżej są dodatkowo utrwalone i zabezpieczone w systemie teleinformatycznym Administratora.

§ 4 Wymogi techniczne

1. W celu dokonania Transakcji Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie) z minimalną rozdzielczością ekranu: 1024 x 768.

2. Spółka nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części.

3. Klient korzystający ze Strony, zamierzający dokonać Transakcji powinien posiadać adres email.

4. W systemie komputerowym Klienta korzystającego ze Strony mogą zostać zapisane (o ile Klient nie zablokuje powyższych funkcjonalności w swojej przeglądarce internetowej) pliki cookies, tj. informacje przekazywane przez serwer Strony na komputer Klienta, z zastrzeżeniem, że dla serwera Strony czytelne będą jedynie informacje pozostawione przez ten serwer oraz wtyczka ActiveX do obsługi informacji przekazywanych przez Stronę.

5. Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a Stroną w sposób zaszyfrowany.

6. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres: sklep@earlystage.pl. Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie prześle Klientowi będącemu konsumentem, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
j) zawartej w drodze aukcji publicznej;
k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt na adres: Oksywska 23, 01-694 Warszawa, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Odsyłany Produkt należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

5. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu Produktu pokrywa Klient.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracana jest wartość zamówienia. Sklep nie zwraca kosztu dostarczenia rzeczy.

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwróci Klientowi wartość zamówienia nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Produktu.

8. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania.

10. Wykorzystanie kodów aktywacyjnych do platformy Grammar Rhymes oraz do Aplikacji jest równoznaczne z użytkowaniem Produktu.

§ 6 Reklamacje

1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową.

3. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres: sklep@earlystage.pl lub listem poleconym na adres: ul. Oksywska 23, 01-694 Warszawa.

4. Wnosząc reklamację, konieczne jest podanie: imienia i nazwiska Klienta, daty transakcji, numeru zamówienia, adresu, przedmiotu i przyczyny reklamacji oraz danych kontaktowych.

5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia Sklepu w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Produkt wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego Produktu nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny Produktu.

§ 7 Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b) wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a Sklepem;
c) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.